Biography, Jasna Koteska 2022

 

Jasna Koteska. Pic Stitch 1980s-2022 :)
My 2022 biography for the website of my University Ss. Cyril and Methodius of Skopje, where I teach.

It is in Macedonian only.

If you need to, You can always use google translate.


Greetings
Редовен проф. д-р Јасна Котеска

Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ Скопје

 

Јасна Котеска (1970, Скопје) е македонска писателка, филозоф и редовен професор по хуманистика (книжевност, родови студии и теориска психоанализа) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Котеска има магистрирано и докторирано книжевност и родови студии (1999 и 2002 година) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје и има магистрирано родови студии и теорија на културата (2000 година) на Централно-европскиот универзитет во Будимпешта, Унгарија.

Проф. Котеска предава редица предмети од областа на книжевноста, родовите студии и теориската психоанализа на својата матична Катедра, како и на Филозофскиот факултет во Скопје и на докторските студии по филозофија на Катедрата за филозофија при Филозофскиот факултет во Љубљана, Словенија.

Проф. Котеска е авторка на 12 книги за Зигмунд Фројд, Сорен Кјеркегор, комунизмот, санитарноста и други сродни теми, објавени во Вашингтон, Торонто, Љубљана, Белград, Софија и Скопје.

Дел од нејзините книги се Кјеркегор за конзумеризмот (2016, Торонто и Љубљана), Фројдовска читанка, рана психоанализа 1893-1899 (2013, Скопје), Комунистичка интима (2008, 2022, Скопје; 2014, Вашингтон) и Санитарна енигма (2006, 2021 Скопје; 2012 Софија).

Во 2017 таа е добитничка на државната награда Гоце Делчев за извонредни остварувања во областа на науките од интерес за Република Македонија. Нејзината книга Комунистичка интима во 2015 е избрана на т.н. Финеганова листа од 30 најзначајни книги за 2015 година од Европското здружение на писатели (Берлин и Париз).

Котеска е авторка на над 200 академски студии во земјава и странство, преведени и објавени на преку 12 јазици, во широк спектар на теми: интимност, санитарност, психоанализа, траума, повторување, гестови, како и студии за 19-вековната филозофија и книжевност.

Котеска е авторка на првата историја на македонското женско писмо 1945-2000 година, книгата Македонско женско писмо (Скопје, 2002).

Таа е главен уредник на едицијата Collection Aut на Тринити Колеџот во Торонто и на Централно-европскиот истражувачки центар за Сорен Кјеркегор (ЦЕРИ-СК) во Љубљана.

Од 2020 до 2023 година таа е раководителка на студиската група за образование во која ги раководи скандинавските земји во рамките на Нордиските летни универзитети.

Котеска е член на Филозофското друштво на Македонија, Независните писатели на Македонија, како и на бројни меѓународни организации и одбори.

Во моментов работи книга со наслов Принципите на дигиталното јас во коавторство со акад. Љупчо Коцарев. Паралелно работи на два ракописи Фројдовска читанка 2 (1900-1901) и Кафка, хумористот.


 

Jasna Koteska, May 2020


 Објавени и уредени книги од проф. д-р Јасна Котеска

  

1.     Koteska, Jasna. Kierkegaard on Consumerism (Киркегард за конзумеризмот), Trinity College, University of Toronto, Canada, and Central European Research Institute Soeren Kierkegaard, Toronto and Ljubljana, 2016. ISBN 9781988129020 (на англиски)

2.         Котеска, Јасна. Фројдовска читанка Рана психоанализа 1893-1899, Култура, Скопје, 2013. ISBN 9789989327193

3.           Котеска, Јасна. Комунистичка интима, Темплум, Скопје, 2008. ISBN 9789989189418

4.         Котеска, Јасна. Комунистичка интима, Антолог, Скопје, 2021 (реиздание). ISBN 978-608-243-462-9

5.     Котеска, Јасна. Санитарна енигма, Темплум, Скопје, 2006. ISBN 9989902879 Котеска, Јасна. Санитарна енигма, Антолог, Скопје, 2020 (реиздание) ISBN 9786082434131 [12]

6.             Котеска, Јасна. Македонско женско писмо, Македонска книга, Скопје, 2003. ISBN 9989460477

7.     Котеска, Јасна. Постмодернистички литературни студии, Македонска книга, Скопје, 2002. ISBN 9989460191

8.    Koteska, Jasna. Communist Intimacy, NAP, Washington DC, 2014. ISBN 9780989916974 (на англиски)

9.    Котеска, Яасна. Санитарна енигма, ХК, Критика и хуманизьм, София, 2012. ISBN 9789545871603 (на бугарски)

10    Koteska, Jasna. Intimist, Društvo Apokalipsa, Ljubljana, 2008. ISBN 9789616644303 (на словенечки)

11         Јакимовска Илина, Котеска Јасна. Етнологот како писател, писателот како етнолог. Табахон, Скопје, 2020. ISBN 9786084566229[13]

12    Tatjana Rosic, Ilic, Jasna Koteska, Janko Ljumovic. Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia, Faculty of Media and Communication FMK, Belgrade, 2015. ISBN 9788687107540 (на англиски)

13    Котеска, Јасна. Антон Томаж Линхарт, Монографија. Веселиот ден или Матичек се жени, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, 2008. ISBN 99897246336 (на македонски).

  

Годишен извештај 2020/2021. Yearly academic report 2020/2021

 

Jasna Koteska, May 2020

Извештај 2020/21

ред. проф. д-р ЈАСНА КОТЕСКА

 

1.Наставна актива

 

Прв циклус студии:

Зимски семестар 2020/21: Методика на наставата по книжевност 1 (2+4) (МКЈК, МЈЈЈ),  Просветителството и романтизмот во словенечката книжевност (2+1) (МКЈК), Нова словенечка книжевност 1 (2+1) (МЈЈЈ).

Летен семестар 2020/21: Методика на наставата по книжевност 2 (2+4) (МКЈК, МЈЈЈ),  Реализмот и модерната во словенечката книжевност (2+1) (МКЈК)

Одобрение за предавање: Зимски семестар 2021/22: Род и психоанализа (2+1) на Институтот за родови студии, Филозофски факултет, УКИМ.

Втор циклус студии:

Летен семестар 2020/21: Теориската психоанализа и македонската книжевност и култура

Трет циклус студии:

Летен семестар 2020/21: Гинокритички теми во современата македонска книжевност и Македонска современа книжевност

Одобрение за предавање: Летен семестар 2020/21, Зимски семестар 2021/2022 Гинокритичките теми во книжевноста и културата на докторските студии на Филозофскиот факултет, Катедра за филозофија, Љубљана, Република Словенија (одлука на ННС бр. 02-648/2 од 21.5.2020)


2. Научна актива

Објавени книги (2020-2021)

1.  Котеска, Јасна, Комунистичка интима, Антолог, Скопје, 2021, 464 стр. ISBN 978-608-243-462-9

2.  Котеска Јасна, Санитарна енигма, издавач Антолог, Скопје, 2020, 290 стр. Библиотека Громови, книга 16. ISBN  978-608-243-413-1

3.  Јакимовска Илина, Котеска Јасна (уредници), Етнологот како писател : Писателот како етнолог, издавач Табахон, 2020, Скопје, 226 стр, ISBN 978-608-4566-22-9


Објавени трудови (2020-2021)

1.     Koteska. Jasna. “Freud on the First World War (Part 2)”, Researcher, European Journal of Humanities & Social Sciences. Brussels, Moscow, 1 (3), 2020, 45-60.

2.     Kocarev, Ljupco, Koteska Jasna. “Digital Me Ontology and Ethics”, Arxiv, Cornell University, 22 December, 2020.

3.     Котеска Јасна, Храброста е доблест помеѓу плашливоста и лудоста“, Нова Македонија, 16.1.2020.

4.     Котеска, Јасна, предговор „Кон Милан Јазбец, Капка си, моја капка“, Јазбец, Милан „Капка си, моја капка“, Матица македонска, Скопје, 2021.

 

Учества на научни собири, симпозиуми и конференции

(2020-2021)

 

1.     Гостин предавач на Словенечкото филозофско друштво, Slovenian Philosophical Society, во серијата предавања Philosophy in Matrix, со темата Principles of Digital me, 10 април 2021.

2.     Учество на конферецијата Futures of Education – Learning to Become 2021, Aarhus, Denmark, со темата Ethics of Digital me, 22 април 2021.

3.     Учество на конференцијата Конески и книжевната наука, во организација на Катедрата за македонската книжевност и јужнословенски книжевности со текстот Конески и филозофијата на оптимизмот (Осврт кон „Таблица Перваја“ и „величието на малите“), 1 јуни 2021.

4.     Учество на 18-тата интернационална конференција Review within Review во организација на КУД Апокалипса од Љубљана, со темата Книжевните списанија во Македонија, 9 јуни 2021.

5.     Учество на The 8th International Philosophical Symposium of Miklos Oceperk, Ljubljana со темата The half-hearted in Kierkegaard and Dostoyevsky, 26 aвгуст 2021.

6.     Учество на конференцијата Conference: Rethinking Education: Alternatives to Existing Educational Orders на Нордик летни универзитети, 5-8 март, 2020, во Wroclaw, Poland, со темата The Transformation of Education: Golden Mean. Social and Individual Values”.

7.     Учество на конференцијата International Workshop and the 8th International Conference on Soren Kierkegaard, Ljubljana, Anxiety and Action in Existential Anthropology, во организација на CERI-SK and KUD Apokalipsa во Ljubljana 1 September 2020, со темата “Traveler and a Desert in Kierkegaard and Deleuze”.

8.     Учество на конференцијата Posthumanism and Transhumanism as Theological Challenges на Trinity College and Regis College Toronto, 23 October 2020.

9.     Учество на Конференцијата на Nordic Summer University, Winter Session March 2021, со темата Education and Nature as the Other in Anthropocene, 12 October 2020.

10.  Учество на Конференцијата 17th International Festival Review within Review на Инстутот Сорен Кјеркегор Љубљана со темата Reflections on Europe, 27 November 2020.

11.  Учество на конференцијата Deleuze and Guattari International Conference 2020, Institute of Philosophy, Czech Academy of Science, Faculty of Arts, Charles University, 29 June-1 July 2020, Prague, Czech Republic, со темата “Deleuze and Guattari Against Freud’s Nationalism “Sergei, How Many Wolves are There?”

12.  Учество на конференцијата Toronto School of Theology, Virtual Forum Series, Forum, во организација на Trinity College Toronto and Emmanuel College, Canada, 16 July 2020 со темата “Rootedness and Community: Challenges and Threats to Our Collective Life”.

13.  Учество на конференцијата Summer Session of the Nordic Summer University, (Oslo - online) на 27 July 2020 со темата “Technological Vision of the Human (from the Perspective of Futures of Education”.

14.  Учество на конференцијата Moral Theories and Computer Sciences, Macedonian Academy of Science and Arts, Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade, Serbia, 14-17 октомври 2020, во Белград, Србија.

15.  Учество на Тркалезена маса на тема: Bookstar-20 vs Covid-19. Повод: промоцијата на книгата Санитарна енигма. Во организација на издавачката куќа Антолог од Скопје. 20 октомври 2020 во Кинотека на Македонија, Скопје.

16.  Учество на промоцијата на 6-тиот Фестивал на етнологијата, Етнофф, 28 октомври 2020, во Кинотека на Македонија, Скопје.

 

Национални и интернационални истражувачки проекти

(2020-2021)

 

1.     Главен уредник на едицијата Kierkegaard Circle/Collection Aut, Trinity College, Toronto, Canada and Central European Institute Soeren Kierkegaard, Ljubljana, заедно со д-р Примож Репар и проф. д-р Дарко Штрајн (од 2016)

2.     Главен координатор на студиската група 8 за образование на Нордиските летни универзитети за Шведска, Данска, Норвешка, Финска и Исланд од 2020 до 2023 година под наслов, Futures of Education, cultural diversity, imaginations and collective transformations in the time of the Antropocene.

3.     Програмски директор на 26-тиот Postgraduate Interdisciplinary Course in the Humanities and Social Sciences. Psychoanalysis and Feminism: from Simone de Beauvoir’s Second Sex to Contemporary Gender Studies. 4-8 мај 2020, во Дубровник, Хрватска.

4.     Учесник во научно-истражувачкиот проект на МАНУ „Поимник на книжевната теорија: второ издание“, МАНУ, 2020.

 

Научни, стручни и факултетски активности

(2020-2021)

1.     Член на редакцијата на списанието „Литературен збор“, 5 ноември 2019 до денес.

2.     Претседател на дисциплинската комисија за изрекување дисциплински мерки за повреда на должностите и неисполнување на обврските на студентите на додипломските студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

Комисии за одбрана на дипломски, магистерски и докторски трудови

(2020-2021)

            Ментор на една докторска дисертација, ментор на две магистерски тези и на над десетина дипломски трудови. Член во над триесет комисии за одбрани на дипломски, магистерски и докторски трудови.

Член на две магистерски комисии на Катедрата по филозофија на Филозофскиот факултет во Љубљана.


Jasna Koteska, May 2020


 

The Ethnologist as a Writer: The Writer as an Ethnologist (2020) Book
Title: Етнологот како писател, писателот како етнолог. 
The Ethnologist as a Writer: The Writer as an Ethnologist. 
Editors: Ilina Jakimovska, Jasna Koteska 
Publisher: Tabahon, Skopje. 
Year: 2020 
Language: Macedonian. 
Pages: 226. 
Dimensions: 21 
ISBN 978-608-4566-22-9

 

Link to the description at kupikniga.mk

Link to the media coverage "The Ethnologist as a Writer: The Writer as an Ethnologist" by Ivana Smilevska, at the Radio MOF website.

Link to the student workshops and the description of the project in February-June 2019.

Link to the Ethoff n.6, 6th Edition of the International Student Ethnographic Film Festival and the promotion of the book October 28 2020.

 

Зборникот текстови Етнологот како писател: писателот како етнолог (2020) е настанат како резултат на серија работилници одржани пролетта 2020, на која учествуваа студенти од повеќе катедри на Филолошкиот факултет и од Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет при УКИМ. Целта беше да се укаже на можната врска помеѓу книжевноста и етнографијата, со тоа што студентите имаа задача креативно да „препрочитаат“ оригинални архивски материјали, интервјуа на различни теми, и врз основа на тоа да напишат свои дела. Така се добија овие 25 раскази, песни, есеи и стрипови, лажни писма и патеписи кои ги дополнуваат постоечките етнографски материјали, замислуваат како е да се биде некој од соговорниците и како завршуваат нивните приказни. Тие ја испитуваат тенката граница помеѓу документарното и фиктивното, прикажувајќи ја вистината како калеидоскоп од наративи и перспективи.
Student Workshops, February-June 2019

 

The Technological Visions of the Human, Nordic Summer University, July 202027 July 2020 (Monday) 10:45-11:35 am 
Nordic Summer University, Summer Session 2020. 
Study Circle5 & Study Circle 8 Jasna Koteska,
Tracing the Spirit, link to the abstract  


The Technological Visions of the Human (From the Perspective of the Futures of Education) 
Jasna Koteska, Skopje

“Of all the prostheses that mark the history of the body, the double is doubtless the oldest.”
 Baudrillard, Simulacra and Simulation
 

 
The question of the “extended” human has been raised already in the beginning of the last century. The early anticipations of the forthcoming world in the 21 century concentrated on how the technological means might become the only condition for enduring the intensified ecological problems and ideological sadism in the world. The grandiosity of the human will be achieved by bringing the organic closer to the prosthetic. Some of many prognoses were that the environmental and societal degradation will become so impossible, so uncomfortable, that humans could bear to stand them only with technological means.  And while the idea of the symbiosis of the human and the technology dates back to Aristotle’s concept of Automaton, the reality is that the mechanical culture of the 20 century that marked the beginnings of the New Deal capitalism, communism, and fascism, has been organized with the help of the prosthesis of aggression: machines, camps, industrialization… At the same time, curiously enough, the prognosis was that the same aggression could only be tolerated if the technological extensions, prosthetic additions, and implants of various kinds could be implemented. (Note for e.g. the famous quote from the Civilization and Its Discontents: “Human has, as it were, to become a kind of prosthetic God. Only when s/he puts on all his/her auxiliary organs, s/he is truly magnificent”.) The prosthetic additions were seen as a way in which humans ease aggression they themselves produced in nature and in culture, and vice versa are therefore subjected to it, and how could they bear the ecological, social, and political fate less painfully?
 
The paper will explore how to conceptualize the Technological vision of human at the present time? What it means for the current time of the ongoing pandemic, and the ecological, social, and economic crisis? Furthermore, what form/s will that Technological vision of Human achieve in the present times of uniformity, homogeneity, social media, advertising, consumerism, the instant publicity, the transformation of the public into a “monstrous nonentity”, of endless chattering, and most importantly, in the time of the current pandemic? Also, how to understand the possible merger/s between human and the technological other? And most importantly what implications it has and will have for the futures of education? How to conceptualize the technological vision of humans from the perspective of the education of the futures?


 

TST Virtual Forum Series, Trinity College & Emmanuel College: Rootedness and Community (July 16, 2020)Co-hosts

Trinity College, Toronto, Faculty of Divinity
Emmanuel College of Victoria University in the University of Toronto
Toronto School of Theology TST Virtual Forum Series

Topic: Rootedness and Community: Challenges and Threats to our Collective Life

Date and Time:  Thursday, July 16, 2020, at 11:30 am (Toronto time) Zoom
                           
Platform Presenters

Nestor Medina (Emmanuel),
Esther Acolatse (Knox),
Darren Dias (St. Michael's
Michel Andraos (St. Paul, Ottawa), 
Bojan Zalec (Ljubljana, Slovenia), 
Jasna Koteska (Skopje, Macedonia)

For more information go here.

Conversation to follow for 60 minutes (90-minute forum). Zoom use is for two hours.

Co-hosts: 
Abrahim H. Khan (Trinity College)  
Tom Reynolds (Emmanuel College)