Македонско женско писмо (2003)

Title:Macedonian Women’s Writings
(Theory, history and descriptions)
Author: Jasna Koteska
Publisher: Makedonska kniga, Skopje, Republic of Macedonia, 2003
Released: March, 2003
Language: Macedonian
372 pages, 18 cm
ISBN: 9989-46-047-7Македонско женско писмо (Теорија, историја и опис)
од Јасна Котеска
Македонска книга, Скопје, 2003


Содржина

I. ГЕНЕЗА НА ЖЕНСКИОТ СУБЈЕКТ: ПСИХОАНАЛИТИЧКИ ПОГЛЕД
“Зарем имам друга можност?”
Двете задачи на жената
Вагината во битка со клиторисот
Кон што е интринсично привлечено девојчето?
Парализирачко сознание
Како сака Леонардо?

II: ЖЕНСКОТО ТВОРЕШТВО И МЕМОРИЈАТА: МАКЕДОНСКИОТ СЛУЧАЈ
“Извршете самоубиство!”
Двојна спирала
Македонските 0.2%
Женското молчење
Одземање на тајната моќ
Загатка на споделената неопходност

III: ПОИМИ И ЛИЧНОСТИ
Пол и род
Патријархат и алтеритет
Жената како субјект на феминизмот
Женска книжевна критика (гинокритика)
Женска книжевна историја (традиција)
Вирџинија Вулф
Елен Мерс и Елејн Шоволтер
Сандра Гилберт и Сузан Губар

IV: МАКЕДОНСКО ЖЕНСКО ПИСМО: ИСТОРИЈА И ПЕРИОДИЗАЦИЈА
Усно творештво
Женско лирско писмо: периодизација
Женско прозно писмо: периодизација
Женско драмско писмо: периодизација


V: ДЕСКРИПЦИИ (ПОЕЗИЈА)
“Сребрени ноќни игри” (1960)
“Бдение за Виетнам” (1967)
“Нашиот согласник” (1981)
“С. бесмертна” (1996)
“Нобел против Нобел” (2001)
Модели: поезија


VI: ДЕСКРИПЦИИ (РАСКАЗ)
“Песна за огновите” (1966)
“Скарбо во мојот двор” (1986)
“Страдањата на младиот лектор” (2000)
Модели: расказ


VII: ДЕСКРИПЦИИ (РОМАН)
“Вида и Објектот” (1975)
“Деан Кингер сместен во смешна куќа” (1994)
“Адамовото ребро” (2000)
Модели: роман

VIII: ДЕСКРИПЦИИ (ДРАМА)

“Сребреното јаболко” (1974)
“Диес ирае” (1999)
“Куќа” (2001)
Модели: драма

IX: ПОСТ-СТРУКТУРАЛИСТИЧКА АНАЛИЗА
Две дефиниции на женското писмо
Литература со неутрален/машки родов субјект
Литература со женски родов субјект
Родовиот субјект и психоанализата
Теоријата на Јулија Кристева за женскиот субјект
Симболно
Семиотичко

X: ЖЕНСКИ ИСКУСТВА ВО ТЕКСТОТ
Искуства со јазикот (асимболија)
Гинокритичко (само)убиство
Паноптичкиот поглед
Егзекутирано женско тело
Мајчинско тело
Абјектни искуства
Искуства со културата/поредокот


Прилози:
Белешки
Селективен список на македонските авторки и нивните дела
Библиографија

 

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment