Постмодернистички литературни студии (2002)

Title: Postmodern Literary Studies
Author: Jasna Koteska
Publisher: Makedonska kniga, Skopje, Republic of Macedonia, 2002
Released: April, 2002
Language: Macedonian
346 pages, 21 cm
ISBN: 9989-46-019-1

Постмодернистички литературни студии
од Јасна Котеска
Македонска книга, Скопје, 2002СОДРЖИНА


I. ПОСТМОДЕРНИЗАМ - ПОИМ, ТЕРМИН, РАЗЛИКИ, КОНЦЕПЦИИ

1. Поим
1.1. Џон Барт “Книжевност на исцрпеноста”
2. Термин
2.1. Значење на терминот
2.2. Историја на употребата на терминот
3. Разлики: модерна - постмодерна
3.1. Поетички разлики
3.2. Општествено - социолошки разлики
3.2.1. Модерна- филозофски аспект
3.2.2. Модерна - општествен аспект
3.2.3. Постмодерна - филозофски аспект
3.2.4. Постмодерна - општествен аспект
4. Концепти: Лиотар, Дерида, Фуко, Бодријар


II: ПОСТМОДЕРНИЗМОТ ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ

1.1. Постмодернизмот во јужнословенските литератури
1.2. Постмодернизам и посткомунизам
1.3. Постмодернизмот во македонската литература
1.4. Постмодернизмот во словенечката литература
2. Апликативен материјал
2.1. Список
2.2. Коментар кон списокот
2.3. Критериуми за избор на апликативниот материјал


III: ПОСТМОДЕРНИСТИЧКИ СВОЈСТВА И ЕДИНИЦИ

1. Каталог на постмодернистички својства
2. Организација на анализата
3. Прва рубрика: интертекстуалност- цитат
3.1. Пример за цитат
3.2. Tеорија на интертекстуалноста
3.2.1. Интертекстуалност: определба, термин, потекло
3.2.2. Од историјата на поимот: Михаил Бахтин
3.2.3. Две сфаќања на интертекстуалноста
3.2.4. Четири типа интертекстуални односи
3.3. Теорија на цитатот
3.3.1. Јазична маска
3.3.2. Иновантност
3.3.3. Термин и поим цитат/ност
3.3.4. Од историјата на поимот: Виктор Шкловски
3.4. Класификација и анализа на цитатите
3.4.1. Некои важни назнаки за цитатот
3.4.2. Цитати според цитатните сигнали
3.4.3. Цитати според степенот на совпаѓање
3.4.4. Цитати според видот на подтекстот
3.5. Прилог 1-Индекс на цитати
3.5.1. Индекс на цитати кај Димитрие Дурацовски
3.5.2. Индекс на цитати кај Александар Прокопиев
3.5.3. Индекс на цитати кај Јадранка Владова
3.5.4. Индекс на цитати кај Венко Андоновски
3.5.5. Индекс на цитати кај Драго Јанчар
3.5.6. Индекс на цитати кај Игор Братож
3.5.7. Индекс на цитати кај Јани Вирк
3.5.8. Индекс на цитати кај Андреј Блатник
3.6. Одлики на постмодернистичкиот расказ според интертекстуалноста (заклучок)
4. Втора рубрика: метатекстуалност-автореферент
4.1. Пример за автореферент
4.2. Теорија на метатекстуалноста
4.2.1. Метатекстуалност: определба, термин, потекло
4.2.2. Повратна врска
4.2.3. Две сфаќања на метатекстуалноста
4.2.4. Метатекстуалност и автореферентност
4.3. Анализа на автореферентите
4.4. Прилог 2- Индекс на автореференти
4.4.1. Индекс на автореференти кај Димитрие Дурацовски
4.4.2. Индекс на автореференти кај Александар Прокопиев
4.4.3. Индекс на автореференти кај Јадранка Владова
4.4.4. Индекс на автореференти кај Венко Андоновски
4.4.5. Индекс на автореференти кај Драго Јанчар
4.4.6. Индекс на автореференти кај Игор Братож
4.4.7. Индекс на автореференти кај Јани Вирк
4.4.8. Индекс на автореференти кај Андреј Блатник
4.5. Одлики на постмодернистичкиот расказ според автореферентноста (заклучок)
5. Трета рубрика: Хипертекстуалност- хипертекст
5.1. Пример за хипертекст
5.2. Теорија на хипертекстот
5.2.1. Поим хипертекст (наспрема текст)
5.2.2. Разлика цитат-хипертекст
5.2.3. Историја на терминот хипертекст
5.3. Анализа на хипертекстот
5.4. Прилог 3- Индекс на хипертексти
5.4.1. Индекс на хипертексти кај Димитрие Дурацовски
5.4.2. Индекс на хипертексти кај Александар Прокопиев
5.4.3. Индекс на хипертексти кај Јадранка Владова
5.4.4. Индекс на хипертексти кај Венко Андоновски
5.4.5. Индекс на хипертексти кај Драго Јанчар
5.4.6. Индекс на хипертексти кај Игор Братож
5.4.7. Индекс на хипертексти кај Јани Вирк
5.4.8. Индекс на хипертексти кај Андреј Блатник
5.5. Одлики на постмодернистичкиот расказ според хипертекстуалноста (заклучок)
6. Фрагментираност-фрагмент
6.1. Теорија на фрагментираноста/фрагментот
6.2. Анализа на постмодернистичката фрагментираност

IV: ПОСТМОДЕРНИСТИЧКИ ТЕМИ И ТЕХНИКИ

1. Постмодернистички теми
1.1. Крај на “големите настани/нарации”
1.1.1. Теорија за “големите нарации”: Лиотар, Фуко
1.1.2. Крајот на “големите нарации” во македонските и словенечките постмодернистички раскази
1.1.3. Деконструкција на социјализмот и марксизмот како “големи
нарации”
1.2. Онтолошка доминанта на постмодернизмот
1.2.1 Теорија за онтолошката доминанта: Мек-Хејл
1.2.2. Онтолошката доминанта во македонските и во словенечките постмодернистички раскази
2. Некои аспекти на постмодернистичките теми
2.1. Нов историцизам. два модела
2.2. Смртта на авторот како постмодернистичка тема
3. Постмодернистички техники
3.1. Контрадикција
3.2. Пермутација
3.3. Дисконтинуитет
3.4. Прекумерност
3.5. Краток спој

Заклучок
Прилог за дешифрирање на скратениците од индексите
Користената литература
Индекс на лични имиња


ПОСТМОДЕРНИСТИЧКИОТ РАСКАЗ ВО МАКЕДОНСКАТА И СЛОВЕНЕЧКАТА ЛИТЕРАТУРА

резиме

Книгата опфаќа испитување на постмодернистичкиот расказ во македонската и во словенечката литература создаван во текот на две децении: од средината на 1970 до средината на 1990 година. Врз фонд од 24 раскази (12 од македонската и 12 од словенечката литература) се анализираат трите најфреквентни постмодернистички особини (интертекстуалност, метатекстуалност и хипертекстуалност) и неколкуте најкарактеристични постмодернистички теми и техники.

Клучни зборови: постмодернизам, интертекстуалност, метатекстуалност, хипертекстуалност, онтолошка доминанта, крај на големи нарации.

 

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment