[ВИДЕО] ТВ Телма. Шарена револуција, Груевски како Колишевски. 18 Април 2016



[ВИДЕО] ТВ Телма, Топ тема со Александар Чомовски, 18 april 2016 Шарена Револуција. Груевски како Колишевски со проф. д-р Бранимир Јовановиќ, проф. д-р Јетон Шасивари и проф. д-р Јасна Котеска

[VIDEO] TV Telma, TV host Aleksandar Comovski on the so-called Colorful Revolution in the Republic of Macedonia, Gruevski like Kolishevski? April 18 2016. Talk with Professors Branimir Jovanovic, Jeton Shasivari and Jasna Koteska.




 

Post a Comment