Selected Publications (2005-2009)Jasna Koteska
Current Activities:
Research on ressentiment, Lacan, Kierkegaard, reconciliation, politics in art, psychoanalysis and literature.

Jasna's Selected Publications (2005-2009):

ARTICLES:

2005:
1. Jeden v pare, Romboid+, br XXXX Bratislava, 2005,67-76.
2. Enojnost para, Apokalipsa, Revija za preboj v živo kulturo, st. 90/91/92, Ljubljana, 2005, 375-387.
3. Sapun i fašizam (sanitarnost kao identitetna kategorija), Ars (časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja) – Podgorica: 2005, br. 5-6, 176-180.
4. Nietzsche in the Public Library (o kanonu i o nekoliko makedonski primjera), Sarajevske sveske, -Sarajevo: 2005, бр. 8-9, 75-87.
5. За статуса на несъзнаваното и съня, 39grama, - Софиа, 2005, on-line magazine.
6. Радикалната другост и балканизмот“ во „Истражувајќи ја другоста. Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија“, ФИООМ,- Скопје: 2005, 465-481.
7. Ширење на субјектот/ The Expansion of the Subject, Идентитети/Identities, - Скопје: 2005, бр. 1-2, том 4, 179-201.
8. Nietzsche in the Public Library, Kulturen zivot, br. 4, Skopje, 2005, 94-104.
2006:
9. Kočo Racin, во A Biograhical Dictionary of Women's Movements and feminisms. Central, eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, еdted and with an Introduction by Francesca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loufti, CEU Press, Budapest, New York, 2006, 459-462.
10. Terorizem во: Apokalipsa,br. 106, Ljubljana, 2006, 131-143.
11. Rojstvo modernega mesta, во: Apokalipsa, br. 106, Ljubljana, 2006, 116-131.
12. Extension of the Subject во: Gender and Identity, Theories from annd/or Southeastern Europe, editors Jelisaveta Blagoevic, Katerina Kolozova and Svetlana Slapsak, Belgrade Women's Studies and Gender Research Center, Belgrade, 2006, 67-85.
13. Јован Котески: Досие 5622, во: Маргина бр. 71, Скопје, 2006, 133-173.
14. Грижа на совеста, во: Наше писмо, бр. 59, Скопје, 2006, 23-26.
15. Копаничарење на дрвениот под во: Земја за зобање од Бранко Цветскоски, Матица Македонска, Скопје, 2006, 103-110.
16. Против пред-архивскиот менталитет, во: Наше писмо, бр. 60, Скопје, 2006, 55-49.
17. ’Валканото’ лице на реалното во: Реално- имагинарно, приредила Јасмина Мојсиева – Гушева, Дијалог, Скопје, 2006, 27-62.
2007:
18. Intimist во N\osztalgia- Ways of Revisiting the Socialist Past, editor Isabella Willinger, Berlin, 2007, 88-91.
19. Санитарното налагане на табуата (балкански родови последици), во: Гласове (нова хуманистика от балкански авторки“, Издателство СОНМ, Софиа, Бугариа, 2007, 157-171.
20. Поговор кон: Ѕиркачот од Сашо Прокопиев, Магор, Скопје, 2007.
21. Женско писмо (169-171 стр.) и Гинокритика (101-102 стр.) во Поимник на книжевната теорија, приредувач Катица Ќулафкова, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 2007, XV.
2008:
22. Burżoaska hijerarhija sanitarnih tela. in: Teorije i politike roda, Rodni identiteti u knjiżevnostima i kulturama jugoistočne Evrope, urednica dr. Tatjana Rosić, Institut za knjiżevnost i umetnost, Beograd, 2008, 115-123.
23. Intimist. Jasna Koteska, in: Pro Femina, Časopis za żensku knjiżevnost i kulturu, god. X, broj 51/52, Beograd, 2008, 268-282.
24. Absent Fathers, Blesok no. 61-62, July October 2008.
2009:
25. Каде стоиш додека го создаваш своето дело? во: Блесок, бр. 64, јануари-февруари 2009, Скопје, и во Глобус, бр. 92, 20 јануари, 2009.
26. Категоријата интимност во првата словенечка нововековна драма „Матичек се жени“ од А. Т. Линхарт, во: Зборникот од Третата македонско-словенечка научна конференција. – во печат
27. Биобиблиографска белешка за авторот, во: „Сончева белегија. Јован Котески“, избор и предговор Санде Стојчевски, НИД Микена, Скопје, 2009, 214-218.
28. Kommunistisches Gedächtnis, translated to German by Alexander Sitzmann in: The Risks of Memory, Goethe Institute, Berlin, Germany. - in print.
29. Love in the Macedonian Short Story, translated to Slovakian by Alica Kulihova, for Romboid, Bratisalava, Slovakia, in print.
30. Spaces without Time, in: Radical Education Collective Conference, The Conference Proceedings, Moderna Galerija, Ljubljana – in print.
31. Филозофијата на ресентиманот во романот Див занес од Атанас Вангелов – in print.


PRESS ARTICLES, COLUMNS (2005-2009):

32. Уживај! Во Глобус, 24.04.2007.
33. Те сакам, во Глобус, 01.05.2007.
34. Социјалистички секс, Глобус, 15.05.2007.
35. Отсутни татковци, Глобус, бр. 5., 22.05.2007.
36. Униформа, Глобус, 29.05.2007.
37. Техно-тела, Глобус, 05.06. 2007.
38. Љубов и храна, Глобус, 12.06.2007.
39. Херц роман, Глобус, 19.06.2007.
40. Фатална заводливост, Глобус, 19.06.2007.
41. Како да не потпишеш брачен договор, Глобус, 03.07.2007.
42. Шпанска серија, Глобус, 10.07.2007.
43. Инфантилност, Глобус, 19.07.2007.
44. Утринска ерекција, Глобус, 24.07.2007.
45. За етичкиот гест, Глобус, 31.07.2007.
46. Порно филм, Глобус, 14.08.2007.
47. Монтажа на емоции, Глобус, 21.08.2007.
48. Дворска љубов, Глобус, 28.08.2007.
49. Прељуба, Глобус, 4.09.2007.
50. Облеката на полот, Глобус, 11.09.2007.
51. Заводник, Глобус, 18.09.2007.
52. Поглед и допир, Глобус, 25.09.2007.
53. За емоциите што останаа во еден автобус, Окно, Скопје, 16 март 2009.
54. Интимист. Досие 5622. Окно, Скопје, 25 март 2009.
55. Биографија на „пријателите“, Окно, Скопје, 3 април, 2009.
56. Садизам, Окно, Скопје, 13 април, 2009.
57. Тврдо крило, Окно, Скопје, 21 април, 2009.
58. Колку едно живо суштество може да издржи? Окно, Скопје, 24 април, 2009.
59. Феноменологија на кодошот. Окно, Скопје, 30 април, 2009.
60. Потрага по патолошкиот вишок смисла, Окно, Скопје, 6 мај, 2009.
61. „Нема ништо, нели?“, Окно, Скопје, 8 мај, 2009.
62. Пет забелешки за природата на анализите што следат. Окно, Скопје, 14 мај, 2009.
63. Кремлинологијата како симптом, Окно, Скопје, 20 мај, 2009.
64. Неутрални граѓани, Окно, Скопје, 22 мај, 2009.
65. Анестезија, Окно, Скопје, 26 мај, 2009.
66. Родители на вештачко дишење (за комунистичкиот сон), Окно, Скопје, 29 мај, 2009.
67. Подобро со 28 години во камп, отколку со 93 на слобода (за комунистичката носталгија), Окно, Скопје, 2 јуни, 2009.
68. Лошиот Тито? Окно, Скопје, 8 јуни, 2009.
69. Со Сталин против Тито, Окно, Скопје, 11 јуни, 2009.
70. Голи Оток (или зошто Југославија не падна под власта на Сталин?), Окно, Скопје, 18 јуни, 2009.
71. Кодните имиња на УДБА 1, Окно, Скопје, 23 јуни, 2009.
72. Кодните имиња на УДБА 2 (за револуцијата), Окно, Скопје, 25 јуни, 2009.
73. Хумор, Окно, Скопје, 1 јули, 2009.
74. Хистеријата на Троцки, Темпо, Окно, Скопје, 7 јули, 2009.
75. Интелигенција и тајна интелигенција (за затворските школи), Окно, Скопје, 10 јули, 2009.
76. Комунизам и авангарда, Окно, Скопје, 15 јули, 2009.
77. Смеењето на Ленин, Окно, Скопје, 18 јули, 2009.
78. Молчењето на Маркс, Окно, Скопје, 22 јули, 2009.
79. Параноја (сексуален хиероглиф), Окно, Скопје, 29 јули, 2009.
80. Маките на Темпо (продукција на генерации), Окно, Скопје, 6 август, 2009.
81. Кражба на интимата, Окно, Скопје, 11 август, 2009.
82. Униформа, Окно, Скопје, 24 август, 2009.
83. Цинизам, Дневник, 3 февруари, 2009.
84. Фетиш-рецесија. Дневник, 10 февруари, 2009.
85. Бонус комунизам, Дневник, 17 февруари, 2009.
86. Бумеранг-Европа, Дневник, 24 февруари, 2009.
87. За политичкиот хумор, Дневник, 3 март, 2009.
88. Машина со тикови, Дневник, 10 март, 2009.
89. За училишните масакри, Дневник, 17 март, 2009.
90. Брзина, Дневник, 24 март, 2009.
91. За неопределеноста, Дневник, 31 март, 2009.
92. За комунистичкото наследство, Дневник, 7 април, 2009.


BOOKS (2005-2009):

1. Јасна Котеска: Санитарна енигма, Темплум, Скопје, 2006, 322 страници. ISBN 9989-902-87-9
2. Jasna Koteska: Intimist (eseji), Prevedla Namitta Subiotto. „Društvo Apokalipsa, Ljubljana, 2008, 216 страници. ISBN 978-961-6644-30-3
3. Јасна Котеска: Комунистичка интима, Темплум, Скопје, 2008, 436 страници. ISBN 978-9989-189-41-8

EDITED BOOKS:

1. Антон Томаж Линхарт: Веселиот ден или Матичек се жени“- Монографија. Приредувач, избор, поговор, редакција на преводот од Јасна Котеска, „Универзитет Свети Кирил и Методиј“, Скопје, 2008, 107 страници. ISBN 978-9989-724-63-3

CHAPTERS IN BOOKS (2005-2009):

1. Kočo Racin, во A Biograhical Dictionary of Women's Movements and feminisms. Central, eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, еdted and with an Introduction by Francesca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loufti, CEU Press, Budapest, New York, 2006, 459-462.
2. Extension of the Subject во: Gender and Identity, Theories from annd/or Southeastern Europe, editors Jelisaveta Blagoevic, Katerina Kolozova and Svetlana Slapsak, Belgrade Women's Studies and Gender Research Center, Belgrade, 2006, 67-85.
3. ’Валканото’ лице на реалното во: Реално- имагинарно, приредила Јасмина Мојсиева – Гушева, Дијалог, Скопје, 2006, 27-62.
4. Intimist во N\osztalgia- Ways of Revisiting the Socialist Past, editor Isabella Willinger, Berlin, 2007, 88-91.
5. Женско писмо (169-171 стр.) и Гинокритика (101-102 стр.) во Поимник на книжевната теорија, приредувач Катица Ќулафкова, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 2007, XV.
6. Burżoaska hijerarhija sanitarnih tela. in: Teorije i politike roda, Rodni identiteti u knjiżevnostima i kulturama jugoistočne Evrope, urednica dr. Tatjana Rosić, Institut za knjiżevnost i umetnost, Beograd, 2008, 115-123.

PROJECTS:

1. 2004: Удвоената другост (родовите обележја на балканизмот во 1990-тите). Проект на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ (Катедра за општа и компаративна книжевност и Катедрата за македонска и јужнословенски книжевности) и ИИО Македонија. Раководител: проф. д-р Елизабета Шелева.
2. 2006: Реално- имагинарно, 2006 година. Проект на Институт за македонска книжевност во Скопје. Раководител: проф. д-р Јасмина Мојсиева – Гушева.
3. 2007: Nos/ztalgia. 2007 година. Проект на Европската Унија - Република Унгарија и Република Германија (Collegium Hungaricum Berlin).
4. 2007: Pretstavljanje rodnih identiteta u knjizevnostima i kulturama Balkana i jugoistocne Evrope, 2007 година, Београд, Србија. Проект на Институтот за книжевност во Белград, Србија. Раководител: проф. д-р Татјана Росиќ.
5. 2007: Поимник на книжевната теорија. Проект на Македонската академија на науките и уметностите, Скопје. Раководител: академик. проф. д-р Катица Ќулафкова.
6. 2008: CRC, Gender Studies. Feminist Film Theory. Central European University, Budapest. 2008 година, во Будимпешта, Унгарија. Раководител: проф. д-р Јасмина Лукиќ.
7. 2009: Проект: Project Radikalnega izobraževanja. Moderna galerija/Museum of Modern Art, Ljubljana, 2009 година, во Љубљана, Словенија. Проект на Модерната галерија од Љубљана. Раководители: Бојана Пишкур и Гашпер Краљ.
8. 2009 и 2010: Interpretations 3. 2009 и 2010. Тековен проект на Македонската академија на науките и уметностите, Скопје. Раководител: академик. проф. д-р Катица Ќулафкова.
9. 2009 и 2010: Peace Psychology in SEE. 2009 и 2010 година, Раководители на проектот: Dr. Zala Volcic and Dr. Olivera Simic (University of Queensland and University of Melbourne).

 

Post a Comment